Om taktil træning

Den taktile sans – hvor vi indsamler information ved at mærke og røre ved ting – fungerer grundlæggende anderledes end vores andre dominerende sanser, synet og hørelsen. Så når vi træner vores hjerne gennem den taktile sans, så får vi mulighed for målrettet og systematisk at udvikle fundamentale kognitive færdigheder – og dermed styrke vores tænkning, læring og problemløsning.

Træningen er i særlig grad relevant for børn og unge med indlærings- og udviklingsproblemer, men er også relevant for børn generelt – som i dag vokser op i en visuel og digitalt domineret kultur.

Metoden og materialets primære fokus er at opbygge de fundamentale kognitive forudsætninger, som fører til udviklingen af tænkning. FTL udvikler barnets kendskab til grundlæggende egenskaber ved ting i verden, og styrke barnets grundlæggende evne til at begribe verden gennem begreber, begrebsapparat og sprog – og integrere denne forståelse i barnets perception, tænkning, læring og problemløsning. Forståelse af en række grundlæggende egenskaber som form, størrelse (længe, højde, tykkelse), placering, afstand, placering, mønster m.fl. er således indbygget i træningsmaterialet.

Styrker ved FTL træning

Processerne

Informations-indsamling

Det bliver tydeligt – også for barnet – at informations-indsamling er en aktiv proces

Tempoet sænkes

De kognitive processer bliver automatisk gjort langsommere.

Synlige tænkeprocesser

Man kan lettere se de kognitive processer i funktion – og identificere nedsat funktion.

Samspillet

Kontakt

Træningen giver optimale muligheder for samtidig at være i kontakt med barnet, iagttage barnets kognitive processer og guide barnets tænkning og problemløsning.

Åbenhed

Barnet oplever naturligt et behov for at tage mod guidning og mediering – og har lettere ved at tage mod støtte.

Bevidst læring

Personen som trænes bliver lettere bevidstgjort om egne problemløsningsstrategier.

Tænkningen

Begreber & Sprog

Begrebsmæssige og sproglige færdigheders betydning for tænkning bliver tydelig – og let at rette træningen mod.

Top-down & Bottom-up

Man kan fokusere på bottom-up og top-down processer

Logisk Tænkning

Det er muligt at arbejde fokuseret med induktive og deduktive tankeprocesser.

Træneren

Optimering af interventioner

Effekten og responsen på trænerens guidning, støtte og mediering bliver tydelig.

Præcision i Guidning

Træneren bliver bevidst om nødvendigheden af præcision og detaljeringsgrad i sin guidning.

Kognitiv Afdækning

Træneren kan direkte se de kognitive udfordringer, som der er behov for at træne.